Visie & missie

Onze visie

Het funderend gespecialiseerd onderwijs is van grote betekenis voor onze leerlingen. Elke leerling is
uniek. Elke leerling heeft in de basis behoefte aan relatie ('anderen waarderen mij en willen met mij
omgaan'), aan autonomie ('ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen'), aan competentie ('ik geloof en heb
plezier in mijn eigen kunnen'). Door tegemoet te komen aan deze psychologische basisbehoeften zorgen
wij bij onze leerlingen voor welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. We volgen hiermee het
gedachtengoed van Prof. Dr. Luc Stevens (ontleend aan de Self Determination Theory van E. Deci en R.
Ryan):

'Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte
aan relatie, competentie en autonomie'


Met deze pedagogische grondhouding bieden we onze leerlingen vertrouwen, veiligheid, en stimulans
om tot persoonlijke groei te komen.

Onze leerlingen hebben extra uitdagingen om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, wij
zien het als onze plicht om hen ruim voldoende bagage mee te geven en hen op hun pad te begeleiden.
Onze visie op onderwijs gaat dan ook verder dan het geven van goed onderwijs aan individuele
leerlingen, wij zijn gericht op volwaardige participatie van onze leerlingen in de samenleving. Dat vraagt
niet alleen begeleiding en voorbereiding in het onderwijs, het vraagt ook wat van onze samenleving. Wij
zien het daarom als onze maatschappelijke opdracht ons daarvan bewust te zijn en onze omgeving daar
van bewust te maken, stem te zijn voor onze leerlingen.

Onze missie

Wij zien het als onze opdracht om vanuit het bieden van (goed) onderwijs in verbinding te staan met het maatschappelijk veld en hebben de ambitie voortdurend gezamenlijk te werken aan de versterking van de ontwikkeling van onze leerlingen op welzijn, wonen en werken in de maatschappij.