Bestuur

Contactgegevens

Directie Stichting Almere Speciaal
E: info@almere-speciaal.nl
T: 036 - 76 70 200

Directie De Aventurijn
E: directie.aventurijn@almere-speciaal.nl
T: 036 - 549 19 18

Directie De Bongerd
E: directie.bongerd@almere-speciaal.nl
T: 036 - 549 19 16

Directie De Olivijn
E: directie.olivijn@almere-speciaal.nl
T: 036 - 549 19 17

Bestuursfilosofie

De kernwaarden zijn leidend in de manier waarop het bestuur de organisatie wil aansturen en wil samenwerken om de collectieve ambities gezamenlijk waar te maken. Het bestuur van SAS stimuleert een kwaliteitscultuur waarbinnen we samen werken aan verbetering door 'samen leren' centraal te stellen. We gaan daarbij uit van professionele autonomie, in verbondenheid. Elke SAS school is uniek met een unieke opdracht. Tegelijkertijd zoeken we samen naar de juiste richting, bereiden we samen keuzes voor, nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid en delen de risico's. Samen leren als een continu proces om verbetering van ons onderwijs en de bedrijfsvoering na te streven.


De organisatievorm is transparant met vaststaande processen, iedereen werkt planmatig en doelgericht en legt cyclisch verantwoording af. Naast de bestaande processen is er ruimte voor verbetering en innovatie door te werken met stichting brede ontwikkelgroepen.


De gekozen organisatiestructuur creŽert optimale voorwaarden voor het behalen van (kwaliteits)doelen. Het streven is om een effectieve, efficŽnte, en bestuurbare organisatie te zijn, die tevens voldoet aan de transparantie die de samenleving van ons vraagt. SAS kiest ervoor om op basis van vertrouwen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder in de organisatie te beleggen. We doen dat door de missie, visie, kernwaarden en koers uit te werken in het strategisch koersplan. De koers wordt uitgewerkt in beleidsplannen en vervolgens, waar nodig, in jaarplannen op bestuurs- en schoolniveau.


De SAS scholen streven onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit na voor de leerlingen en vertalen de strategische koers naar de eigen schoolsituatie in het schoolplan. Het bestuur draagt hierin eindverantwoordelijkheid maar stimuleert het eigenaarschap en de professionele autonomie van de directeur en het team. De directeur is integraal eindverantwoordelijk voor de school, levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het bovenschools beleid en draagt daarmee een verantwoordelijkheid op stichtingsniveau.