Veel gestelde vragen


Wat houdt Almere Speciaal precies in?

Stichting Almere Speciaal is een schoolbestuur gevestigd in de gemeente Almere. Stichting Almere Speciaal draagt de eindverantwoordelijkheid voor 3 schoolvestigingen in het†speciaalonderwijs:†
  • De Bongerd
  • Olivijn
  • Aventurijn

Welke ondersteuning bieden de scholen van Almere Speciaal?

De Bongerd

De Bongerd is dat we passend onderwijs geven aan kinderen binnen leerjaar 1 t/m 8 met een ondersteuningsbehoefte hebben gericht op gedrag en/of psychiatrie. Ons doel is dat kinderen weer tot leren komen, weer ontvankelijk zijn voor het onderwijs en dat zij vertrouwen (her)krijgen in het onderwijs en zichzelf. Daarnaast willen wij dat kinderen op een goede wijze met anderen leren omgaan, zelfredzaam zijn en oplossingsgericht denken. In samenwerking met het kind, de ouders en ketenpartners bieden wij in de gewenste ondersteuning aan het kind op zijn ontwikkeling. Wij streven naar een zo passend mogelijke uitstroombestemming in de overstap naar het vervolgonderwijs en bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op deze overstap.

Olivijn

Olivijn biedt hoogwaardig passend onderwijs aan leerlingen met een onderwijsondersteuningsbehoefte voortkomend uit een lichamelijke beperking, meervoudige beperking, langdurige ziekte of een zeer moeilijk lerend niveau en met een toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal Onderwijs. Olivijn biedt onderwijs aan in samenwerking met ouders en waar nodig ondersteund door ketenpartners uit het sociale domein.
Olivijn biedt onderwijs aan leerlingen met een beperking om hen voor te bereiden op vervolgonderwijs, met als einddoel een plek in de maatschappij. Op Olivijn leren leerlingen 'leren voor het leven'.

Aventurijn

Aventurijn verzorgt onderwijs aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar, die zeer moeilijk leren. Aventurijn is toegankelijk voor leerlingen met een lichamelijke beperking.†Bij Aventurijn leren we de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen vervolgonderwijs, arbeid of een dagbesteding. Sociale vaardigheden, zelfredzaamheid†en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs. Het onderwijs†bij Aventurijn is samengesteld conform de Wet op de Expertisecentra (WEC).†We zien het als onze belangrijkste taak de leerlingen op te leiden tot zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Daarbij richten wij ons naast werk op de aspecten wonen en vrije tijd.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en is dit nodig?

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap of stoornis hebben. Uw kind moet toestemming krijgen om speciaal onderwijs te volgen. Dit is een toelaatbaarheidsverklaring.†Is uw kind verstandelijk gehandicapt of langdurig ziek? Of heeft u kind een stoornis of gedragsproblemen? Dan heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs.†

Meer informatie over TLV leest u op de site van Passend Onderwijs Almere:
https://passendonderwijs-almere.nl/soorten-ondersteuning/toelating-tot-het-speciaal-basisonderwijs/

Hoe lang moet ik wachten voordat ik hoor of een TLV aanvraag goedgekeurd is?

Elk kind is uniek, dit betekent dat elke ondersteuningsbehoefte er weer anders uitziet. Het samenwerkingsverband verstrekt de toelaatbaarheidsverklaringen, in veel gevallen kan de huidige school een goede indicatie geven over de voortgang.†

Er is een aantal weken voorbij sinds de TLV aanvraag en ik heb nog niets gehoord.

Een TLV aanvraag vergt veel tijd en inspanning van alle partijen. Heeft u een vraag over de status van de TLV aanvraag? Neem contact op met de huidige school. Lukt dit niet of volgt uw kind geen onderwijs? Neem gerust contact op met het secretariaat van de school waarbij uw kind is aangemeld.†

Ik heb mijn kind aangemeld bij de school. Wat gebeurt er nu?

Wij vinden het belangrijk dat ouders en (zo mogelijk) de leerling een goed beeld krijgen van het onderwijs bij een van onze scholen. Dit betekent dat we graag vooraf informatie en een voorlichting willen geven voordat een leerling geplaatst kan worden.† Helaas zitten de meeste groepen van de scholen van Stichting Almere Speciaal momenteel vol en zijn we gedwongen met een wachtlijst te werken.

Wat als er (tijdelijk) extra zorg nodig is als mijn kind al op speciaal (basis)onderwijs zit?

Wanneer de leerkracht signaleert dat het leer- en/of ontwikkelingsproces achter blijft, doorloopt de leerkracht een aantal stappen met als doel de oorzaak van deze stagnatie te achterhalen en een plan hierop op te stellen. Indien de leerkracht dit niet alleen kan, wordt de hulpvraag besproken met een collega of wordt deze ingediend bij de Commissie van Begeleiding. De route is beschreven in het onderwijsondersteuningsplan.

Hoe is het vervoer naar een school voor speciaal (basis)onderwijs geregeld?

Wanneer ouders niet in staat zijn in het brengen naar school vanwege een persoonlijke belemmering, en/ of†het kind onvoldoende redzaam is†om zelfstandig te reizen, kan er leerlingenvervoer worden aangevraagd bij de gemeente. De aanvraag dient door ouders zelf te worden gedaan. De school kan hierin meedenken en ondersteunend zijn in de aanvraag. Voor dit vervoer, maar ook voor het zelfstandig reizen kan er door ouders een vergoeding worden aangevraagd bij de gemeente: afdeling leerlingenvervoer.